1)

माळ्याच्या मळ्यात गुलाबाचे फुल फुलते,
नवरत्नाचा हार गळ्यात घालते,
अंथरल्या छड्या, पितांबराच्या घड्या,
पाच खिडक्या, रंगीत दार,
तिथ खेळत तान्हं बाळ, तान्ह्या बाळाची सुपारी,
सुपारीला पैका ……..चं नाव घेते सर्वजण ऐका.😚😊😇

2)

ऐंशी द्रोण नउशे झारी,
वाजत-गाजत रुकवत गेला पाटलाच्या आळी,
पाटील म्हणतात नाव घ्या,
नाव कुठ फुकट,
हळदीच्या वाट्या,
कुंकाच्या चिट्या,
पानाचं पुंड,
दाळीचं वड,
भात भाताची,
कढी ताकाची,
वडी लाखाची,
लेक कुणाची आई बापाची,
सुन कुणाची सासू सासऱ्याची,
राणी कुणाची भ्रताराची,
नाजूक पोळ्या साजूक तेलच्या,
ऐंशी सांडगा,
नपुसगिरी पापड,
जिन्या साळीचे तांदळ दोन्ही आणे बरोबरी,
बर्फी, बुंदी, जिलभी न्यारी, साखर, सुजी तिनशे पुरी,
चांदीची घंगाळी आंघोळीला,
नकीचं धोतर नेसायला,
चंदनाचा पाट बसायला,
सान निवळीची,
खोड बडोद्याचं,
वरती गंध कोशिंबिरी,
पाची पकानानं भरलं ताट,
समया जळत्यात तीनशे साठ,
पान नालगावचं,
सुपारी कोकणाची,
कात लोकरचा,
चुना भोकरचा,
लवंग काशीची,
विलायची बीड,
मी हसले घरात,
मला पुसलं रंग महालात,
केजच्या कचेरी खांदला आड,
त्याला बाजूबंदी छंद
……….. चं नाव घेते गलका करा बंद.🥰😍😇

3)

कण-कण फुगली, मन-मन माती,
उतरल्या भिंती चितरले खांब,
आत्याबाईच्या पोटी जन्मले राम,
राम गेले शेतात,
शेतातून आणल्या करडी,
करडीत झाल्या आरडी,
आरडीचं केलं तेल,
तेल ठेवलं शिक्यावर,
शिक तुटलं, मडकं फुटलं, वगळ गेला परसदार,
परसदाराचा पैका नाव कोण घेते ऐका,
नाव कोण घेती एक ……….ची लेक, रावांच
नाव कोण घेती गहीण ……….ची बहीण,
नाव कोण घेती कंथनी ………ची पुतणी,
नाव कोण घेती काशी ………ची मावशी,
नाव कोण घेती तानी ………रावांची राणी.😇🥰😊

4)

चांदीच तपेल आंघोळीला,
चंदनाचा पाट बसायला,
जरीकाठी धोतर नेसायाला,
सान येवल्याच,
खोड बडोद्याच,
केशरीगंध लियाला,
सोन्याच पात्र.
तन्हेतहेच्या कोशिंबिया.
पक्कवान्नाची ताट,
रांगोळ्यावरी पाट,
उदबत्त्याच्या समया मोराच्या.
ताट बिंदल्याच,
डबा गझनीचा.
अडकित्ता धारवाडचा,
चूना भोकरनचा,
जायपत्री विजापुरची.
चिकनी सपारी कोकणची.
पान मालगावच.
उभी राहिली मळ्यात,
सवासुनींच्या मेळ्यात,
नवरलांचा हार सासुबाईंच्या गळ्यात,
पाचशेचा तुरा मामासाहेबांच्या मंदिलात.
डाव्या डोळ्याचा रोख,
पायावर धोतराचा झोक.
कमरी करयाचा गोप,
अत्तरदानीचा ताल,
गुलाबदाणीचा भार,
पलंग सातवाडचा,
तक्या साटनीचा,
गादी। खतनीची.
वर जरीकाठी लोड,
बोलण तर अस काही अमतावानी गोड,
त्या बोलण्याच मला आल हस, विसरले आईबाप.
बहिण भावंडांची नाही झाली आठवण,
अशी तर कल्पना किती,
एका खेडयाचे मालक आहे म्हणत्याती,
ह्या हौसेला पडले तरी पैसे किती?
ह्या हौसेला बारा हजार पडला पैका.
……………… पाटलांचे नाव घेते सर्व मंडळी लक्ष देऊन ऐका.😇😚😍

5)

😊झुल झुंबराचं, फुल उंबराचे,
कडी ताकाची, वडी लाखाची,
लेक कुणाची आई बापाची,
सुन कुणाची सासू सासऱ्याची,
राणी कुणाची भ्रताराची,
नाजूक तेलच्या, साजूक पुन्या,
चौरंग टाकले, टाकले पाट
……….. बसले पुजेला समया लावल्या तीनशे साठ🥰☺🤩

6)

मोहोळ गाव खेड,
कळवातीनीचा महाल वेशीपुढे,
स्वामी झाले वेडे,
स्वामींना लागले छंद,
छंदाला बाजूबंद,
स्वामी गेले बार्शी,
बार्शी घेतली गादी,
आणली सतरंजी,
पराज्याचा सुतार,
मोठा कारागिर,
जागा लागते सव्वा वीत,
आणला पलंग,
ठेवला घरी,
स्वामी गेले शहराला,
शहारापाठी घेतला चंद्रहार,
चंद्रहाराच सोन मोठ नाजुकदार घडणीस लागले तीन वार,
तिथ घेतली बोरमाळ,
बिरुदी मासूळ्याची घडण काय,
जोडव्याची घडण बरोबर नाय,
वाकडी नथ,
दुहेरी फासा,
स्वामी गेले मुंबई देशा,
तिथ घेतल्या साडया पैठण्या,
साडयापैठण्यांचा रंग उदी माश्या नावाचा रंग घेऊ नका,
फिक्कमलमली कुडत, जरतारी फेटा,
सान्या सिणगाराला शोभा आली,
तेथून स्वामी परत आले पहिला मुक्काम कुठे ?
सांगलीच्या पेठ,
तिथ घेतला मोत्याचा पदर,
तेथून स्वामी परत आले.
दुसरा मुक्काम कुठे?
कराड पेठ,
तिथ मोटार चाले हवापरी,
स्वामी आले आपले नगरी,
पाटपाणी करुन मंदिरी,
पाची पक्कवानांची केली तैयारी,
एवढयात आली, ……………… रावांची स्वारी😚☺🤩

7)

सरसर जात होते, माडीवर पहात होते,
खिडकी लागली मानेला, रुपये दिले पानाला,
केशर चुना व कात, लवंगा मुठीत,
वेलदोडे ओटीत………….बसले दाटीत,
कशी जाऊ पान सुपारी वाटीत.
इरुद्या, कोयऱ्या कूट जोडवी,
पायी साखळ्याचंकडं, पायझुबे दंड,
हाती पाटल्याचं फासं दाटले,
हिरकणीला ५०० रु. आटलं,
तांदळाचं मणी, सरपदर दोन्ही,
थोरलं डोरलं, धाकलं डोरलं
थोरल्या डोरल्याला वाघ नक्या,
वाघनकीला मोत्याचा घास,
सरीमाळचा बंदोबस्त चक्री बुगड्या,
कुलुपी गेट, झुबं फुलाचं,
मोडलं कोड, सरजाची नथ मला दंड,
ठशी गरसुळीचे गोंड रेशमांनी आवळलं,
………… नावाला चंद्र, सूर्य मावळलं..😀🤗😗

8)

कैलास माडी काचेच्या पायऱ्या,
आर लावा त्याला.
हाजाराची पैठणी मला,
पाचशाचा मंदील त्याला.
जरीच्या चोळीला इस्तर दिला.
नक्षीच्या धोतराला चाटी गेला अमरावतीला.
अमरावतीहन आणल्या पाटल्या.
त्या माझ्या मनगटी दाटल्या.
आरल कारल, सोन्याच सरल.
सर वजरटीक सोनारान गाठवली,
माझ्या गळ्याला दाटली,
अशी नार कशी सभेशी उभी?
छत्तीसगावच्या कारभारी त्याची केली माती,
मातीच केल कस,
मला आल हास.
हसली गालातल्या गालात,
मला पुसती रंगमहालात,
रंगमहालातून चालल्या नावा तर ……………… राव सर्वी काम सोडून मला आधी आळंदी दावा.🥰😚😍

9)

कौलारु माडी, काचेचे आरसे लावा त्याला,
हाजाराची पैठणी मला,
त्यांना गुलाबी सदरा मुंबईहून पार्सल केला,
घडीच्या चोळीला चाटी केला,
कारलं, डोरलं वर सुवर्णाची सर वजरटिकी मोती चार,
इरद्या कोयराला दिला इसार,
त्याला इसाराची खूण दावा,
चंद्रभागेला चलतात नावा,
आधी आळंदीला जावा, मग शिंगणापूरला जावा,
शिंगणापूर गेले, महादेवाचे दर्शन केले,
आनंद झाला फार, जरीच्या पदराची हवा लागे गार,
नसेल कुसूम पुरी जन्मले शिखर पार्वती
लावा चंदन ज्योती, चंदन ज्योतीला तेल नव्हते घ्या पाणी,
त्यांनी घेतल्या तरी, आई पाडली, शाळा केली, पुरी माझी शाळा,
एच-एस-सी त्यांची शाळा, एच-एस-सी ला सुख,
बी-एस-सी ला दुःख, पुस्तकाला वास येतो गाईच्या खुराकाचा,
वास येतो मधुर, तुम्ही घ्या पोथी, मी करते निवड,
राम गेले वनवासाला, राज्य दिले भरता
…….नाव घेते तुमच्या सगळ्याकरिता..😍🙂🥰

10)

नांव घ्या म्हणता, जीव माझा नेणतां,
नेणत्याची कोवळी बुध्दि, ताक म्हणून वाढलं दूध,
दुधावरली साय, तूप लावूनी केली चपाती मऊ,
चपाती वरला भजा.
आनंदान जेवला राजा,
निरीचा बघा थाट,
ब्रह्मदेवाची गांठगांठ सोडावी राहनी उभा,
कपाळी शोभा कुंकवाची बघा,
बघा लल्लाटी खाली हळदीची दाटी.
हळदीचा पिवळा रंग.
कंबरपट्ट्याची कडी,
गरसुळी गाती,
आयना डाव्या हाती,
मुख न्याहाळीत होती,
हातांत सुवर्णाचा चुरा ……………… रावांच्या मंदीलाला सोन्याचा तुरा..😇🥰😊

11)

हंड्यावर हंडे ठेवले सात,
पाण्याला जाताना शिजत घातला भात,
पाणी शेंदता-शेंदता तोल की गेला,
काय सांगू तुम्हाला धनीन हात दिला,
माहेरच्या आठवणीनं डोळं डबडबलं,
खरं सांगते तुम्हाला धनीन डोळं पुसलं,
सुंदर कर्तृत्ववान धनीचा मला वाटतो अभिमान
……… चं नाव घेते तुमचा ठेवून मान,
रावांनी दिले मला सौभाग्याचं दान..😇🙂🤩

12)

झुल झुंबराचं, फुल उंबराचं,
ऐंशी द्रोण नउशे झारी,
वाजत-गाजत रुकवत गेला पाटलाच्या आळी,
पाटील म्हणतात नाव घ्या, नाव कुठ फुकट,
हळदीच्या वाट्या, कुंकाच्या चिट्या,
पानाचं पुंड, दाळीचं वड,
भात भाताची, कढी ताकाची,
वडी लाखाची, लेक कुणाची आई बापाची,
सुन कुणाची सासू सासऱ्याची,
राणी कुणाची भ्रताराची,
नाजूक पोळ्या साजूक तेलच्या,
ऐंशी सांडगा, नपुसगिरी पापड,
जिऱ्या साळीचे तांदूळ दोन्ही आणे बरोबरी,
बर्फी, बुंदी, जिलभी न्यारी,
साखर, सुजी तिनशे पुरी,
चांदीची घंगाळी आंघोळीला,
नकीचं धोतर नेसायला,
चंदनाचा पाट बसायला,
सान निवळीची, खोड बडोद्याचं,
वरती गंध कोशिंबिरी, पाची पकानानं भरलं ताट,
समया जळत्यात तीनशे साठ,
पान नालगावचं, सुपारी कोकणाची,
कात लोकरचा, चुना भोकरचा,
लवंग काशीची, विलायची बीड,
मी हसले घरात मला पुसलं रंग महालात,
केजच्या कचेरी खांदला आड,
त्याला बाजूबंदी छंद,
……… चं नाव घेते गलका करा बंद…😊🥰😘

13)

संबूच्या शिखरावरी पाऊस पडतो झीरीमिरी,
परका झाल्या बरोबरी,
सुटली नानापरी,
कोकणची भोरडी खडी काढण्या केल्या इलायावरी,
गोळा केलं नदीवरी,
खळं केलं सुर्यातळं,
मोडाया सांगितल्या कोकणच्य़ा नारी,
हात्तीवर हौदा, उंटावर झारी,कळस घ्यायला निघाली ….. रावांची स्वारी,
तर पाहतात मिळून नगराच्या नारी..☺😍🥰

14)

काळी डीचकी कंगोर्‍याची,
आंत भाजी लिंबोर्‍याची,
ईन मोठी ठकोर्‍याची,
कुंकू लेती बारदानी,
बारदानीचा आरसा,
आरसा मागं परसा,
परसांत होती केळं,
केळीला आल्या तीन कळ्या,
तीन कळ्यांची बांधली माडी,
माडीवर होती तुळस,
तुळशीची करतें सेवा
…….रावांचा न माजा जोडा जन्माला जावा.😍😇🙂

15)

काळी चोळी विणकर पुण्याची,
ती होती बरी मी नव्हते घरी,
चांदीचे कपाट, सोन्याचा हात,
आत उघडून बघते जिऱ्या-साळीचा भात,
भातावर तूप, तुपसारखं रुप, रुपासारखा जोडा,
चंद्रभागेला पडला वेढा……… चं नाव घेते वाट माझी सोडा.
झुल झुंबराचं, फुल उंबराचं, बोलणं पिंपळाचं,
पोळी गव्हाच्या, बहीण भावाची,
लेक कुणाची, आई-बापाची,
सुन कुणाची, सासू-सासऱ्याची,
राणी कुणाची, चतुर भ्रताराची,
नाव कोण घेते ………बाईची लेक,
नाव कोण घेते बहीण………. ची,
नाव काय घेती………. राव,
कोण हाय शहाणी ……….राणी.☺🥰🙂

16)

“चांदीचं घंगाळ आंगुळीला ,
जरिकांठी धोतर नेसायला,
चंदनासा पात बसायला केसरी गंध लाअवायला,
भागवत वाचायला,
दिल्लीचा आरसा पहायला,
समय मोराची,
चांदीचे गडवेपेले,
आंत गंगाभागीरथींच पाणी,
राजगिरी अत्तर,
सुगंधी वासांच तेल,
उदबत्यांची झांड रांगोळी पढं पांची पक्वानचं भोजन जेवायला.
वर तरेतरेच्या कोशिंबिरी.
सतरण्जीचीए शोभा.
पान पिकलं पन्याचं चना लोणावळ्याचा,
कातगोळ्या धारच्या,
वेलदोडे इंदुरचे,
जायफळ नगरचं,
जायपत्री मद्रासची.
चिकन्न सुपारी सोलापूरची,
एवढं सामान विड्याचं ताट बिल्वराचं,
घुगराचा आडकित्ता बागचीना,
गाद्या गिझनीच्या,
उषा किंकापाच्या,
हंड्या-झुंबरांचा लकलकाट,
समया लावल्या तीनशें साठ आणि……………… रावांच्या जिवासाठीं भी हो केला थाट.”🥰😚🤩

17)

कैलास माडी काचेच्या पायऱ्या,
आर लावा त्याला.
हाजाराची पैठणी मला,
पाचशाचा मंदील त्याला.
जरीच्या चोळीला इस्तर दिला.
नक्षीच्या धोतराला चाटी गेला अमरावतीला.
अमरावतीहन आणल्या पाटल्या.
त्या माझ्या मनगटी दाटल्या.
आरल कारल, सोन्याच सरल.
सर वजरटीक सोनारान गाठवली,
माझ्या गळ्याला दाटली,
अशी नार कशी सभेशी उभी?
छत्तीसगावच्या कारभारी त्याची केली माती,
मातीच केल कस,
मला आल हास.
हसली गालातल्या गालात,
मला पुसती रंगमहालात,
रंगमहालातून चालल्या नावा तर ……………… राव सवर्वी काम सोडून मला आधी आळंदी दावा..😃🤗🥰

18)

हळदीकुंकू लेते सुवासिनीच्या मेळ्यात,
गुलाबाचे फूल माळ्याच्या मळ्यात,
नऊ तोळ्याचा हार, आत्याबाईच्या गळ्यात,
आत्याबाईच्या पोटचे, भाऊजीच्या पाटचे, मुख्यमंत्र्याचे मित्र
…….च्या जीवावर लेते मणी मंगळसूत्र..😀🙂😘

19)

मोहोळ गाव खेड,
कळवातीनीचा महाल वेशीपुढे,
स्वामी झाले वेडे,
स्वामींना लागले छंद,
छंदाला बाजूबंद,
स्वामी गेले बार्शी,
बार्शी घेतली गादी,
आणली सतरंजी,
पराज्याचा सुतार,
मोठा कारागिर,
जागा लागते सव्वा वीत,
आणला पलंग,
ठेवला घरी,
स्वामी गेले शहराला,
शहारापाठी घेतला चंद्रहार,
चंद्रहाराच सोन मोठ नाजुकदार घडणीस लागले तीन वार,
तिथ घेतली बोरमाळ,
बिरुदी मासूळ्याची घडण काय,
जोडव्याची घडण बरोबर नाय,
वाकडी नथ,
दुहेरी फासा,
स्वामी गेले मुंबई देशा,
तिथ घेतल्या साडया पैठण्या,
साडयापैठण्यांचा रंग उदी माश्या नावाचा रंग घेऊ नका,
फिक्कमलमली कुडत, जरतारी फेटा,
सान्या सिणगाराला शोभा आली,
तेथून स्वामी परत आले पहिला मुक्काम कुठे ?
सांगलीच्या पेठ,
तिथ घेतला मोत्याचा पदर,
तेथून स्वामी परत आले.
दुसरा मुक्काम कुठे?
कराड पेठ,
तिथ मोटार चाले हवापरी,
स्वामी आले आपले नगरी,
पाटपाणी करुन मंदिरी,
पाची पक्कवानांची केली तैयारी,
एवढयात आली, ……………… रावांची स्वारी..🥰😇😊

20)

माहेरहून आनले मी मायेचे मोती,
……. यांच्या घरी जोडते मी नवी नाती,
सासरी पेटल्या आम्हा दोघांच्या नावच्या वाती,
सासुबाईंनी दिला मला जीवनाचा साथी,
वहिनीच्या स्वागतासाठी ती जीव लावुन राबली,
ननंद मधे दिसली मला लहान बहिणीची सावली,
मला खुश ठेवण्यात सोडली नाही कांही कमी,
आजपासून…… रावच माझे धनी..😘🤩🤗

21)

चांदीच तपेल आंघोळीला,
चंदनाचा पाट बसायला,
जरीकाठी धोतर नेसायाला,
सान येवल्याच,
खोड बडोद्याच,
केशरीगंध लियाला,
सोन्याच पात्र.
तन्हेतहेच्या कोशिंबिया.
पक्कवान्नाची ताट,
रांगोळ्यावरी पाट,
उदबत्त्याच्या समया मोराच्या.
ताट बिंदल्याच,
डबा गझनीचा.
अडकित्ता धारवाडचा,
चूना भोकरनचा,
जायपत्री विजापुरची.
चिकनी सपारी कोकणची.
पान मालगावच.
उभी राहिली मळ्यात,
सवासुनींच्या मेळ्यात,
नवरलांचा हार सासुबाईंच्या गळ्यात,
पाचशेचा तुरा मामासाहेबांच्या मंदिलात.
डाव्या डोळ्याचा रोख,
पायावर धोतराचा झोक.
कमरी करयाचा गोप,
अत्तरदानीचा ताल,
गुलाबदाणीचा भार,
पलंग सातवाडचा,
तक्या साटनीचा,
गादी। खतनीची.
वर जरीकाठी लोड,
बोलण तर अस काही अमतावानी गोड,
त्या बोलण्याच मला आल हस, विसरले आईबाप.
बहिण भावंडांची नाही झाली आठवण,
अशी तर कल्पना किती,
एका खेडयाचे मालक आहे म्हणत्याती,
ह्या हौसेला पडले तरी पैसे किती?
ह्या हौसेला बारा हजार पडला पैका.
……………… पाटलांचे नाव घेते सर्व मंडळी लक्ष देऊन ऐका.😚😇🥰

22)

मोठमोठे मनी वेचते पाच
मोठमोठे मनी वेचते पाच
एक दिला कुंकवाला, एक दिला हळदीला, एक दिला माहेरी, एक दिला सासरी आणि एक दिला कुणाला..? आमच्या रावांच्या गुणाला.🥰🤗🤩

23)

बाबुळगांव शहर, तिथ भरती बाजार,
वाघाची पिल्ली खरेदी केली,
हाजाराचा खिरज कमरेच्या शिरी,
स्वामी उतरले परवरी,
घेतला व-हाडाचा छंद,
तिथ घेतल्या पंचरंगी गाद्या.
गाद्या लावल्या घरां,
आपण मोठ्या शहरां,
कळवातिणी घालतात वारा,
सराफाच्या माड्या उघड्या,
तिथ घेतल्या बुगड्या,
बगड्या टाकल्या खिशांत,
आपण करांडे देशांत,
तिथं बोलविली ऊदी रंगाची पैठणी पैठणीचा रंग फिक्का,
फिक्क्या रंगाची घेऊ नका तिथ बोलविली वाकडी नथ,
वाकडया नथीचा दुहेरी फासा,
हाजाराचे मोती दोन आशी लेणार कोण …………… ची सून🥰😚🤩

24)

पंढरपुरचा चुडा, काशीचा विडा,
मथुरेच पान खायला छान,
चिरुनी आंबा त्याच्या केल्या फोडी,
आई बाबांची गोडी,
समोर होती तुळशीची बाग,
तिथे होती सीता,
सिताजवळ होती कळशी त्यात होत गंगेच पानी,
आणि रावांच बोलणं म्हणजे अमृतवाणी.😇🥰🤗

25)

सारवलेल्या अंगणात, सुंदर रेखाटली रांगोळी,
नाव घेते ऐका, आता माझी पाळी,
सुन कुणाची ………ची,
लेक कुणाची ……….ची,
राणी कुणाची भ्रताराची, भरतार म्हणे का ग रुसली,
मणी, जोडवे, बिछवे, पैंजण घाला हिला कुणी,
कडे, तोडे, पाटल्या, गोठ माझे भारी,
पैठणची पैठणी मागवा, जरतारी वजरटीक ठुशी,
मोहनमाठ गळा, जमलाय माझ्या सख्याचा मेळा,
सुवासिनीचं लेणं मंगळसूत्र काळी पोत,
सासर माहेरचं जमलं गणगोत,
कुडकं, बुगडी, वेल, कुडी ,
स्वारीच्या जीवावर नेसते रेशमी साड्या,
भांगात बिंदी, खोप्यावर गुलाबाचं फूल,
कानात माझ्या मोतीपावळ्याचं डूल,
वजरटीक, गळ्यात घातली ठुशी,
ह्यांच्या खुशीतच माझी खुशी,
पोहे हार, कोल्हापुरी साज,जळगावची वाकी,
………. च्या संसारात कुठली हौस राहिली नाही बाकी.🙂😉🤗😍

26)

चांदीचं घंगाळ आंगुळीला,
जरिकांठी धोतर नेसायला,
चंदनासा पात बसायला केसरी गंध लाअवायला,
भागवत वाचायला,
दिल्लीचा आरसा पहायला,
समय मोराची,
चांदीचे गडवेपेले,
आंत गंगाभागीरथींच पाणी,
राजगिरी अत्तर,
सुगंधी वासांच तेल,
उदबत्यांची झांड रांगोळी पढं पांची पक्वानचं भोजन जेवायला,
वर तरेतरेच्या कोशिंबिरी,
सतरण्जीचीए शोभा,
पान पिकलं पन्याचं चना लोणावळ्याचा,
कातगोळ्या धारच्या,
वेलदोडे इंदुरचे,
जायफळ नगरचं,
जायपत्री मद्रासची,
चिकन्न सुपारी सोलापूरची,
एवढं सामान विड्याचं ताट बिल्वराचं,
घुगराचा आडकित्ता बागचीना,
गाद्या गिझनीच्या,
उषा किंकापाच्या,
हंड्या-झुंबरांचा लकलकाट,
समया लावल्या तीनशें साठ आणि………… रावांच्या जिवासाठीं मी हो केला थाट…😘😇🥰

27)

खंडाळ्याच्या घाटात गार गार पाण्याचा झरा,
तेथे नेहमी शिवाचा पहारा,
कर्जत पासून कोकण पट्टी ला भार लागला सारा,
कल्याण कॅम्पात निर्वासी भरला सारा,
घाटकोपरला बिजली च्या तारा,
दादरला नेहमी पोलिसांचा पहारा,
कॉफर्ड मार्केट ला ट्राम (रेल्वे) धरा,
राणीच्या बागेत विश्रांती करा,
भायखल्याला जाताना चढ लागला सारा,
मार्कटच्या घड्याळात वाजले बारा,
चांभारगोदीत बोटी आल्या तेरा,
बोरी बंदरला गादीचा आगार झाला,
चौपाटीला सुटला मंजूल वारा,
साहेबाच्या बंगल्याची निरनिराळी त-हा
………………चे नाव घ्यायला रुपये लागतात एकेशे तेरा.🤩🤗😍

28)

चौरंगावर बसायले,
तांब्याचा घंगाळ अंग ध्वायले,
जरीचे धोतर नेसायले,
केसरी गंध ल्येयायले,
केसरी गंध परोपरी कुसुमबरीचा आहे थाट,
पांची पक्क्वांनांचा घमघमाट,
डबे पडले तिनसे साठ,
एक डबा धानुरचा,
सुपारी चांदुरची,
लवंग कुर्‍हयाची,
पान उमरावतीची,
सुपारी धामनगावची,
चुना तयगावचा,
अडकित्ता नागपूरचा, ओवा आरवीचा,
बाईलेला ठसा,
ठसा सांगाडे मोती,
चाळीसगावचा कारभार
….. रावांचे हाती.🥰😇😚

29)

बाग लावला परोपरी, आत झाडे तरोतरी,
आंब्याला लागल्या कैऱ्या, उंबर लागले पिकायला,
कडवट आंबट, संत्री मुळमट,
काशीमागून फणस, लिंब, डाळिंब आले रसा, चला जाऊ ऊसा,
कुठेतरी नौकरी करा, साडी माझी पैदा करा,
बसेन तोवर बसेन, नाहीतर जाईन माझ्या माहेरा,
माझं माहेर बेगमपुरी, मला दिले मोठ्या घरी,
गळ्यात काय मोहनमाळ, गळ्यात चंद्रहार,
अंगात चोळी लाल, त्याची हरभऱ्याची गाठ,
काय सांगू संपत्तीचा थाट, वाड्यात वाडे सात वाडे,
बोलवायला गेला मोहन माळी, आधी वाढते मैसूर पाक,
पुन्हा वाढते केशरी भात, पुन्हा वाढते तिखट भात.
बारा प्रकारच्या बारा भाज्या, आवटीची शेंग, कवटीची शेंग
मुळा, कांदा, टाकून, बनवत रहा, अळूची पाने तळून,
स्टीलच्या ताटात चौपदरी चपातीची घड़ी
निरशा दुधातली बासुंदी घ्यावी थोडी,
अमेरीकी खीर, गोड सुधारस केला बाई,
लिंबू पिळायची आठवण नाही,
……………. नाव ऐकतात दिशा दाही.😍😚🤗

30)

नाव घ्यायला सुरवात करते गणपतीला स्मरुण,
नवीन परिवाराची ओळख देते करुन,
सुखी कुटुंब आमचं भरपूर सारे मामा मामी आणि लाडके काका काकी;
काळजी करू नको म्हणतात आम्ही घेवू सांभाळून बाकी,
उंबराच्या झाडाखाली दत्ताची सावली,
अहो ना जन्म देनारी माझी दुसरी माऊली,
ज्यांच्यामुळे आज आहेत सर्वांचे चेहरे हसरे,
स्वभावाला एक नंबर आमचे सासरे, संसाराच्या वाटेवर नंदांनी दिला मैत्रीचा हात,
धन्यवाद त्यांचे त्यांनी दिली मला खुप साथ,
लक्ष्मीच्या रूपाने उमटतील माझ्या पावलांचे ठसे,
माझी पण ओलख करूण देते मी सौ…….
आज जमले आहेत सगळे इथे लग्नाच्या दारात,
रावांच नाव घेते मला घ्या घरात….😄🥰😍

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *