मुलांनो चला वह्या काढा

शिक्षक : मुलांनो चला वह्या काढा. पेन हाती घ्या आणि ‘मी अब्जाधिश झालो तर’ या विषयावर निबंध लिहा.

सर्व मुले शांतपणे लिहायला लागतात, पण बाळू तसाच बसला असतो.

शिक्षक : काय झाले बाळू तुला ? असा का बसला आहेस? चल लिहायला सुरुवात कर.

बाळू : नाही सर, मी माझ्या सहाय्यकाची वाट बघतो आहे.

Related Posts