मुलगी मुलाला मेसेज करते

मुलगी मुलाला मेसेज करते….

मुलगी : ए मला जोक पाठवना.

मुलगा मेसेज करतो…

मुलगा : मी अभ्यास करतोय, मला वेळ नाहीये.

मुलगी : आणखी एक जोक पाठव.