⇒ सासरे आहेत प्रेमळ, सासुबाई आहेत हौशी,…… चे नाव घेते प्रवेश करण्याच्या दिवशी. ⇒ रुपेरी सागरावर चंदेरी लाट,……….रावानच नाव घेते सोडा माझी वाट ⇒ हंड्यावर

Read More